top of page

Διαγνωστικά εργαλεία

Η διαγνωστική αξιολόγηση αποτελεί καθοριστική φάση στη διαδικασία της ανίχνευσης, της διερεύνησης και  του εντοπισμού των δυσκολίων ενός παιδιού.

 

Η έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση συντελεί στην κατάρτιση αποτελεσματικών προγραμμάτων παρέμβασης.

 

Χρησιμοποιούμε  ένα ευρύ φάσμα ελληνικών και διεθνών δοκιμασμένων και αναγνωρισμένων ψυχομετρικών εργαλείων και ερωτηματολογίων για:

  • τον έγκυρο και αξιόπιστο  εντοπισμό νοητικών ικανοτήτων και ελλείψεων

  • την έγκαιρη διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών

  • τον πρώιμο εντοπισμό πιθανών αναπτυξιακών διαταραχών

1) Δοκιμασία Φωνητικής και Φωνολογικής Εξέλιξης

2) Μέταφων Τεστ

3) Ανομιλο 4 (Τεστ Ανίχνευσης για παιδιά 4 χρόνων)

4) Αθηνά Τεστ

5) Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου

6) Δοκιμασία Γλωσσικής Αντίληψης και Έκφρασης

7) Εικόνες Δράσης

8) Λογόμετρο

1) Η Δοκιμασία Φωνητικής και Φωνολογικής Εξέλιξης

Στηρίχτηκε στα αποτελέσματα της έρευνας για τη φωνητική και φωνολογική εξέλιξη των παιδιών στην Ελλάδα με στόχο να καταγράψει το φωνητικό ευρετήριο του παιδιού, να αξιολογήσει την αντιθετική λειτουργία των φωνημάτων, να αναλύσει το φωνολογικό του σύστημα και να καταγράψει τους φωνο-τακτικούς συνδυασμούς.

 

2) Το Τεστ Μεταφωνολογικής Ανάπτυξης και Αναγνωστικής Ετοιμότη-τας (Μέταφων Τεστ)

Απευθύνεται στη μεταβατική ηλικία από το νηπια-γωγείο στο δημοτικό. Στηρίχτηκε στα αποτελέσματα της έρευνας με τίτλο «Από το προφορικό στο γραπτό λόγο-έρευνα για την ανάπτυξη της φωνολογικής ενημερότητας που υλοποιήθηκε από Π.Σ.Λ.».

Οι δεξιότητες φωνολογικής επίγνωσης αναπτύσσονται πριν τη σχολική ηλικία, πριν τη συστηματική διδασκαλία ανάγνωσης και γραφής και αφορά το φωνολο-γικό επίπεδο της γλώσσας και πιο συγκεκριμένα την ικανότητα ενός παι-διού να χειρίζεται τη ρίμα, τη συλλαβή και το φώνημα.

 

3) Το ΑνΟμιλο 4

Είναι η ελληνική έκδοση του γαλλικού τεστ ERTL 4. Η προσαρμογή του ΑνΟμιλο 4 πραγματοποιήθηκε από την ομάδα πρόλη-ψης του Π.Σ.Λ και τη συμβολή του TeLeCoGOS με στόχο να επιτρέπει στον εδικό την πραγματοποίηση ενός γρήγορου ελέγχου της ομιλίας, του λόγου, της φωνής και της ροής της ομιλίας των παιδιών, ηλικίας 3,9 έως 4,6 ετών, με απώτερο σκοπό την πρόληψη δυσκολιών του λόγου.

 

4) Το Αθηνά Τεστ

Κατασκευάστηκε στο Ψυχομετρικό Εργαστήριο του τομέα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και αποτελεί ένα ψυχοπαιδαγωγικό διαγνωστικό μέσο, το οποίο κατασκευάστηκε ειδικά για να το χρησιμοποιούν δάσκαλοι, νηπιαγωγοί αλλά και ειδικοί που ασχολούνται με παιδιά που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες.

Το Αθηνά Τεστ για τη διάγνωση δυσκολιών μάθησης είναι μια δέσμη από επιμέρους διαγνωστικές δοκιμασίες, 14 κύριες και 1 συμπληρωματική, οι οποίες αξιολογούν ένα ευρύτατο φάσμα κινητικών, α-ντιληπτικών, νοητικών και ψυχογλωσσικών διεργασιών, σε τομείς όπως είναι:

  • η νοητική ικανότητα,

  • η άμεση μνήμη ακολουθιών,

  • η ολοκλήρωση ελλιπών παραστάσεων,

  • η γραφο-φωνολογική ενημερότητα

  • και η νευρο-ψυχολογική ωριμότητα όπως είναι ο οπτικό-κινητικός συντονισμός, η πλευρίωση και ο προσανατολισμός του σώματος.

 

5) Η Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου

Αποτελεί την ελληνική έκδοση του Word Finding Vocabulary Test της C. Renfrew. Η δοκιμασία αποτελείται από 50 εικόνες που απεικονίζουν ουσιαστικά. Οι εικόνες αυτές επιλέχθηκαν και κατατάχθηκαν σε αναπτυξιακή σειρά για παιδιά ηλικίας 4 έως 8 ετών.

Είναι χρήσιμο για τη διαφοροδιάγνωση των αναπτυξιακών γλωσσικών διαταραχών από άλλες διαταραχές που μπορεί να οφείλονται σε κοινωνικο-πολιτισμικούς, ψυχολογικούς ή άλλου τύπου παράγοντες καθώς επίσης και στη συμβολή του στο θεραπευτικό σχεδιασμό μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των δεδομένων.

 

6) Η Δοκιμασία Γλωσσικής Αντίληψης και Έκφρασης

Αποτελεί ένα εργαλείο αξιολόγησης των γλωσσικών δεξιοτήτων ατόμων με δυσκολίες στην επικοινωνία και τη γλωσσική ανάπτυξη. Στόχος της είναι ο καθορισμός των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα άτομα με διαταραχές επικοινωνίας και η χρησιμοποίηση των αποτελεσμάτων στο σχεδιασμό του θεραπευτικού προγράμματος.

 

7) Εικόνες Δράσης

Η δοκιμασία εστιάζεται στην ενιαία αξιολόγηση δύο τομέων της γλώσσας: πρώτον της μορφοσύνταξης, εξετάζοντας τη γραμματική επάρκεια των εκφερόμενων φράσεων και δεύτερον, της πραγματολογίας, εξετάζοντας την πληροφοριακή επάρκεια, δηλαδή τη χρήση της γλώσσας που κάνει ο εξεταζόμενος προκειμένου να μεταδώσει πληροφορίες.

Η ολιγόλεπτη χορήγηση της δοκιμασίας καθιστά εφικτή την αξιολόγηση σε πληθυσμούς παιδιών με αναπτυξιακά προβλήματα.

 

8) Το Λογόμετρο

Είναι ένα ψυχομετρικό εργαλείο για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων προφορικού λόγου καθώς και των δεξιοτήτων γραμματισμού κατάλληλο για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας (4 - 7 ετών).

Το εργαλείο αυτό αναπτύχθηκε κατά το χρονικό διάστημα 2012-2016 στηριζόμενο εν μέρει σε δεδομένα που συλλέχτηκαν στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος που χρηματοδοτήθηκε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Το πρόγραμμα αυτό είχε σαν στόχο την λεπτομερή καταγραφή της ανάπτυξης των γλωσσικών δεξιοτήτων των παιδιών και τον έγκαιρο εντοπισμό παιδιών που ανήκουν σε ομάδα "υψηλού κινδύνου" για γλωσσικές δυσκολίες (π.χ. γλωσσικές διαταραχές) αλλά και μετέπειτα δυσκολίες στη μάθηση του γραπτού λόγου.

Αποτελείται από μια πλήρη και ψυχομετρικά άρτια συστοιχία δοκιμασιών που έχουν σταθμιστεί σε μαθητικό πληθυσμό από διάφορες περιοχές της Ελλάδας με απώτερο σκοπό να αποτελέσει τη βάση για έγκυρο και έγκαιρο εντοπισμό παιδιών που βρίσκονται σε ομάδα υψηλού κινδύνου για να εμφανίσουν γλωσσικές, αναγνωστικές και ορθογραφικές δυσκολίες κατά τη φοίτησή τους στο ελληνικό Δημοτικό σχολείο.

bottom of page